Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 3 maart 2017

Paul Vermeulen op de zeepkist in bibliotheek

Vrijdag 3 maart stond de bibliotheek in Emmeloord in het teken van de komende Tweede Kamerverkiezingen. Onder het motto ‘politieke partijen op de zeepkist’ mochten diverse partijen zichzelf presenteren aan de belangstellenden. Namens D66 stond Paul Vermeulen op de zeepkist. Hieronder lees je zijn betoog.

D66 zet als progressief liberale partij bij deze verkiezingen in op goed werk, goede zorg en goed onderwijs. Ik zal daar in het kort een toelichting op geven. Ik ben Paul Vermeulen en lid van D66. Momenteel ben ik lid van Provinciale Staten van Flevoland. Daarvoor wethouder en lange tijd raadslid hier in Noordoostpolder.

De crisis van de afgelopen 8 jaar heeft ingrijpende gevolgen gehad voor de mensen, bedrijven en  overheid. Midden in die crisis hebben wij samen met ChristenUnie en de SGP onze verantwoordelijkheid genomen en mede daardoor lijken we er weer bovenop te zijn gekomen. Wíj zijn niet weggelopen zoals bijvoorbeeld het CDA maar waren bereid (soms tegen onze eigen principes in) harde maatregelen te nemen.

Het lijkt nu weer beter te gaan maar helaas geldt dat niet voor alle groepen in de samenleving. Grote groepen jongeren vervelen zich soms dood, kunnen niet aan een baan komen, en zijn soms bang dat buitenlanders hun banen inpikken. Veel mensen kunnen de hoge huren (zeker in de grote steden) niet meer betalen of staan nog ver onder water. Ouderen maken zich zorgen over hun pensioenen en de zorg. Ook bedrijven, banken, verzekeraars, pensioenfondsen en woningbouwverenigingen zijn nog aan het herstellen en houden de geldkraan nog dicht. Even snel geld lenen is er niet meer bij. Allemaal verwachten ze van de overheid die problemen op te lossen en het liefst vandaag.

Vertrouwen

Het vertrouwen in het bestuur (de zogenaamde elite), volgens ons veroorzaakt door de crisis, is laag en dat leidt tot populisme en korte termijn oplossingen! D66 vindt dat daarmee de problemen niet worden opgelost. We vervallen dan in een samenleving van ikke , ikke, ikke en de rest kan stikken. Wij willen dóórgaan met experimenten die het vertrouwen in de overheid weer terugbrengen. Wij zijn de partij van de hervormingen en daadkracht gericht op de lange termijn. Van verandering in het kiesstelsel (kiesdrempels) , meer burgerparticipatie tot doorgaan met het houden van referendums zijn daar een voorbeeld van. Allemaal zijn die voorstellen gericht op het versterken van onze democratie. Wij zoeken naar oplossingen passend bij deze tijd en op basis van een hersteld vertrouwen in een overheid.  Die uitdaging willen wij aangaan maar we kunnen dat niet alleen!

Samenwerking

D66 gelooft in samenwerking. Samenwerking niet alleen in eigen huis maar ook Europees. Wij willen Europa van binnenuit hervormen, slagvaardiger en democratischer maken en niet weglopen. Brexit en Trump hebben ons signalen gegeven dat samenwerking nodig is, meer dan ooit.  Bijvoorbeeld milieuproblemen zijn alleen door samenwerking op te lossen! Geen grenzen sluiten, geen ‘Nederland eerst’,  geen muren bouwen of vluchtelingen weren maar afspraken maken over onze veiligheid, handelsvoorwaarden en over hoe (echte) vluchtelingen humaan opgevangen, gescreend en verdeeld kunnen worden. Niet duizenden laten verzuipen maar als humane landen helpen. Europa heeft ons 70 jaar vrede, één munt ,open grenzen, veel subsidie (zeker ook in Flevoland) en verrijking van onze cultuur gebracht. Dat is óók onderdeel van onze beschaving en dat willen wij niet op het spel zetten!

Geen enkele partij kan in Nederland alleen regeren en wij zullen dus op basis van ons programma compromissen moeten sluiten om samen te bepalen welke kant we op moeten. Op één partij na (de PVV) sluiten wij geen enkele democratische partij uit. Het gaat erom waar we naar toe willen en welke samenleving we willen zijn. Wij hebben geen A4’tje als verkiezingsprogramma, daar zijn de problemen veel te ingewikkeld voor.

Hoofdpunten zijn voor ons:

Goed werk, het liefst vaste banen maar bij deze tijd horen ook flexibele banen en werk voor ZZP’ers. Wij willen schijnzelfstandigheid voorkomen en willen praten over noodzakelijk  arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen voor de ZZP’ers.

Werk is voor ons een kernpunt, het brengt het gevoel van eigenwaarde terug, geeft meer sociale contacten en maakt mensen minder afhankelijk. Wij willen werk creëren door minder belasting op arbeid te heffen en dat geld weer in te zetten.

De overheid kan en moet voorwaarden scheppen en een klimaat maken dat het voor bedrijven aantrekkelijk maakt zich hier te vestigen. Minder regels en meer ondersteuning. Het is aan de bedrijven zelf om die uitdaging op te pakken. Ook hier is samenwerking met de overheid van groot belang. Er zijn kansen genoeg (duurzaamheid, bouw, informatietechnologie, infrastructuur, zorg en dergelijke). Die sectoren schreeuwen om personeel.

De kans op de arbeidsmarkt kan aanzienlijk vergroot worden door goed onderwijs. Wij willen erkende asielzoekers direct de Nederlandse (en Engelse) taal laten leren om hun kans op de arbeidsmarkt te vergroten. Onderwijs voor iedereen, ongeacht afkomst of levensovertuiging en op elk niveau. Modern onderwijs afgestemd op de behoefte daaraan bij de bedrijven.

Veel ouderen hebben het zwaar en verkeren in onzekerheid over de toekomst. Zij maken zich zorgen over de kwaliteit van leven, hun pensioen en de zorg. Wij willen de kwaliteit van het leven verbeteren door goede zorg te bieden. Extra verpleegkundigen in zetten, mantelzorgers daardoor te ontlasten en gebruik te maken van moderne hulpmiddelen zijn een van de pijlers. De zorg is duur. De zorgtoeslag kan mensen compenseren als die het echt niet meer kunnen betalen. Daarnaast willen wij verdere een discussie over een vrije keuze voor levensbeëindiging, als het echt niet meer gaat, niet uit de weg gaan.

Tot slot nog iets over pensioenen. De AOW-uitkeringen worden betaald door de werkenden. Door de vergrijzing en doordat de mensen steeds ouder worden gaat dat op de langere termijn fout. Wij willen dan ook doorgaan met het verhogen van de AOW-leeftijd maar dan wel in combinatie met flexibele pensionering. De pensioenproblemen willen wij oplossen door bijvoorbeeld het inzetten van de overwaarde van het huis (zonder dat mensen uit hun eigen vertrouwde omgeving hoeven te gaan) fiscaal mogelijk te maken. Verder maatwerkoplossingen zoals meer individuele spaarpotjes die bij verandering van werkkring gewoon meegaan. Het pensioenstelsel moet dus nodig herzien worden!

D66 wil een land waar iedereen zich vrij voelt en meedoet ongeacht levensovertuiging, geaardheid of land van herkomst. Wij willen onrecht en onzin bestrijden. Alleen samen krijgen wij dat voor elkaar!