Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 18 juli 2019

Mooie successen voor D66 tijdens marathonvergadering gemeenteraad Noordoostpolder

Raadsvergadering 8 jul 2019

Het is zomerreces, de gemeenteraad in de gemeente Noordoostpolder laadt zich op voor het nieuwe politieke jaar. Bijna twee maanden geen politiek, en dat is best lekker. Tegelijkertijd is het goed om nog even terug te kijken op de laatste raadsvergadering voor de zomerpauze, traditiegetrouw de marathonvergadering waarin de jaarstukken, de voorjaarsrapportage en de perspectiefnota aan bod komen. Een vergadering ook waar je je als fractie kunt laten gelden, het bespreken van deze pijlers onder de gemeentepolitiek is het uitgelezen moment om als raad aan de knoppen te zitten en bij te sturen waar dat nodig wordt geacht. Voor D66 werd het een succesvolle dag!

Aan het begin van de raadsvergadering, die om 13.30 uur begon, stond eerst het vragenhalfuur op het programma. De publieke tribune zat vol met inwoners van Bant, die zich grote zorgen maken over de bouw van zes opslagsilo’s voor meststoffen aan de rand van het dorp. Namens de gehele gemeenteraad stelde PU-fractievoorzitter Toon van Steen vragen aan wethouder Haagsma. Was de flitsvergunning wel het juiste middel voor een dergelijke aanvraag? Is de communicatie met de omwonenden wel goed verlopen? De raad deelde de zorgen van de Bantenaren, de komende tijd zal moeten blijken of het proces correct is verlopen en of er wellicht toch niet te voortvarend is gehandeld. Wat de D66-fractie wel steekt is dat de wethouder constateerde dat hij tot voor kort geen enkel waarschuwend vingertje van de raad had gezien. De flitsprocedure werkt meestal heel goed en is een prima middel om als gemeente nieuwe initiatieven snel te faciliteren, maar een enkele keer is er een aanvraag die zich wellicht niet zo goed leent voor een flitsvergunning. Als gemeenteraad lopen we daar nu tegenaan, maar zijn we vooraf niet geïnformeerd over de aard van deze aanvraag. Dan is de opmerking van de wethouder toch wat goedkoop.

Raadsvergadering 8 jul 2019

PU-fractievoorzitter Toon van Steen stelt namens de hele gemeenteraad vragen tijdens het vragenhalfuur.

Gemeentefinanciën

De jaarstukken betreffen de financiële stukken uit het afgelopen jaar (de jaarrekening en het jaarsverslag), en moeten de gemeenteraad helderheid verschaffen over hoe gezond de gemeente erbij staat. Hier wordt een beroep gedaan op de controlerende taak van de raadsleden. Wat D66 betreft valt daar wel het één en ander te aan te verbeteren, althans: als raadslid moet je wel voldoende in staat zijn om zicht te hebben op de betekenis van al die cijfertjes. In de jaarstukken van Noordoostpolder staan wel indicatoren vermeld, maar de context erbij ontbreekt vaak. En die indicatoren kunnen juist zo’n mooi hulpmiddel zijn bij het beoordelen van de financiële stand van zaken rond het gemeentebeleid. Tijdens de behandeling van de jaarstukken diende de fractie van D66 een motie in om in de toekomst met betere indicatoren te komen, dit om het werk voor ons als raadsleden te vergemakkelijken. De motie – ook ingediend door ONS Noordoostpolder en GroenLinks – werd door het college, bij monde van wethouder Hans Wijnants, overgenomen. Misschien niet de meest swingende motie, maar wel een belangrijke.

D66 was ook mede indiener van een motie om (alsnog) tot een helder taalbeleid te komen, met als oogpunt om iedere inwoner van Noordoostpolder die de Nederlandse taal niet of onvoldoende machtig is – denk hierbij aan nieuwkomers, laaggeletterden en arbeidsmigranten – in staat te stellen om deze zo goed mogelijk te leren. Er zijn verschillende categorieën mensen die ieder een eigen aanpak verdienen. De motie was een initiatief van de PvdA en werd behalve door D66 ook ingediend door de SP en de ChristenUnie-SGP. De taalmotie haalde het ruimschoots; slechts drie raadsleden stemden tegen.

Toekomstperspectief

Na de jaarstukken werden de voorjaarsrapportage en perspectiefnota behandeld. De voorjaarsrapportage is een tussentijdse rapportage van de programmabegroting 2019. Ook hier komt de raad als controleur om de hoek kijken. Hoe gaat het met de voortgang van het afgesproken beleid? Worden de doelstellingen gehaald? Moet er misschien worden bijgestuurd, moet de begroting op sommige punten worden aangepast? Het meest interessante bespreekstuk is toch wel de perspectiefnota, omdat hier het college – maar ook de raad – blijk moet geven welke visie het heeft op alle verschillende ontwikkelingen die op de gemeente Noordoostpolder afkomen. Welke keuzes moeten er worden gemaakt? Wat voor gemeente willen we zijn? Hoe gaan we om met allerlei factoren van buitenaf? Welke voorzieningen willen we in de benen houden, en hoeveel geld hebben we daarvoor over?

Kerkgebouwen in Noordoostpolder

D66 diende verschillende moties in, waarbij er werd opgetrokken met andere partijen – zowel uit de coalitie als uit de oppositie. Met ChristenUnie/SGP diende D66 een motie in om te komen tot het ontwikkelen van een kerkenvisie. D66 vindt het belangrijk dat er zorgvuldig met ons erfgoed wordt omgegaan. Dit geldt dus ook voor onze kerkgebouwen, zij vormen een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling die de Noordoostpolder – en in het bijzonder de gemeenschap die daar is gegroeid – sinds de inpoldering ervan heeft ondergaan. Nu steeds meer kerken leeg komen te staan is het tijd om na te denken over de toekomstige invulling ervan. Vanuit Den Haag is er, met dank aan D66-minister Ingrid van Engelshoven, geld beschikbaar om gemeenten een kerkenvisie te laten opstellen. De motie haalde het ruim, met 23 stemmen voor en slechts 5 tegen. Hier zijn we erg verheugd over. Uiteraard gaan we de komende jaren goed in de gaten houden hoe het met deze kerkenvisie staat.

Woningaanbod jongeren

Een andere motie die we gezamenlijk indienden was de motie ‘Woningnaanbod jongeren in Noordoostpolder’. Samen met het CDA was D66 de hoofdindiener van deze motie, ook PvdA en SP deden mee. Wij vinden het belangrijk dat, nu het college bezig is met het opstellen van een nieuwe Woonvisie (nieuw woonbeleid), er meer aandacht komt voor de positie van jongeren en starters op de woningmarkt. Door hun wensen en eisen beter in kaart te hebben kan er gewerkt worden aan een beter woningaanbod, een aanbod dat zo goed mogelijk is afgestemd op de woningbehoeften van jongeren. Voor het toekomstperspectief van Noordoostpolder is het volgens D66 noodzakelijk om het gebied aantrekkelijker te maken voor jongeren om zich hier te vestigen. De motie werd overgenomen door het college, wethouder Marjan Uitdewilligen deed de toezegging ermee aan de slag te gaan. Hiermee is ons doel voorlopig bereikt, maar uiteraard hebben we als D66-fractie ook de nodige ideeën over jongeren en hun woonperspectieven – ideeën die we na het zomerreces zeker met de wethouder zullen delen.

Circulaire economie

GroenLinks was de (energieneutrale) motor achter de motie die het college verzocht om de circulaire economie als extra ambitie op te nemen in het programma Economische Ontwikkeling van de eerstvolgende programmabegroting. Een motie waarvan D66 van harte mede indiener was. De regering heeft als doel gesteld dat de Nederlandse economie in 2050 volledig circulair is, wat inhoudt dat het hergebruik van grondstoffen 100% is. Om die ambitie te halen, ook hier in de gemeente Noordoostpolder, is niet alleen een radicale koerswijziging nodig maar ook een ander denkpatroon. D66 Noordoostpolder heeft zich hier in de vorige raadsperiode ook al voor ingezet. Als het economische beleid misschien wel het fundament van de gemeente is, dan behoort deze uiteraard – ook al is het pas 2019 – op de circulaire leest gestoeld te zijn. D66 is dan ook erg blij dat dit initiatief van GroenLinks op brede instemming van de raad kon rekenen: met 20 stemmen voor en 8 tegen werd de motie aangenomen.

Vertrouwen

Al met al een geslaagde raadsvergadering, die in een goede sfeer verliep. Dank aan alle fracties voor de constructieve en positieve manier van vergaderen! En met al onze moties met een ruime meerderheid aangenomen óf overgenomen door het college gaan we als D66 in Noordoostpolder met een goed gevoel de zomervakantie in. Als kleine fractie (1 raadslid, 2 burgerraadsleden en een fractie-ondersteuner) met maar 1 zetel in de raad hebben we een hoop voor elkaar gekregen, en dat stemt tot veel vertrouwen voor het komende politieke jaar.