Steun ons en help Nederland vooruit

Ruimte om te wonen, werken en leven

 • Snel en betrouwbaar internet is in dit digitale tijdperk van essentieel belang, voor inwoners maar zeker ook voor (agrarische) bedrijven. Naast glasvezel wil D66 inzetten op 5G, dit is extreem snel internet. 5G stimuleert en faciliteert onder meer de landbouw van de toekomst: precisielandbouw en smart farming. De Noordoostpolder moet een proefgebied worden voor 5G.
 • De aantrekkelijkheid en mogelijkheden voor jongeren om zich in de polder te (blijven) vestigen moet worden vergroot. Werkgelegenheid is hierbij een randvoorwaarde, de gemeente moet stevig inzetten op acquisitie van bedrijven.
 • De vele agrarische erven die vrij komen door schaalvergroting moeten mogelijkheden krijgen om middels (particuliere) herontwikkeling te worden omgezet in kleinschalige bedrijvigheid en/of meervoudige woonvormen. Denk hierbij ook aan mogelijkheden voor (kleinschalig) duurzaam toerisme en recreatie.

  Stel, je koopt een boerenerf en met je beste vrienden zet je er twee woningen op.

 • De huisvesting van arbeidsmigranten moet zodanig vormgegeven worden dat veiligheid en leefbaarheid voor zowel arbeidsmigrant als inwoner verzekerd is.
 • D66 wil naar minder betutteling en meer lef op het gebied van wonen en bouwen; denk aan de welstand, de inflexibiliteit van bestemmingsplannen, regels bij verduurzaming van de eigen woning, anders inrichten van boerenerven (mits binnen de erfsingel). Als (provinciale) regelgeving op zich laat wachten kan ‘gedogen’ ook een middel zijn.
 • De milieustraat is nu voor inwoners slechts deels gratis; D66 is voor verdere verruiming van het gratis inleveren van afval.
 • D66 wil meer ruimte voor horeca en evenementen, zeker om jongeren (maar uiteraard ook oudere inwoners) meer te bieden. Om overlast te voorkomen wil D66 hierin selectief te werk gaan. Inpassing in de centrumplannen ligt voor de hand.
 • De leges voor evenementen moeten de organisatie hiervan niet te veel bezwaren en in verhouding staan tot de door de gemeente te leveren inzet.

  Stel, extra horeca op en rond De Deel: lijkt je dat wat?

Laatst gewijzigd op 25 januari 2018